Skip To Main Content

Non-Discrimination Statement

The South Kitsap School District provides equal educational and employment opportunity without regard to race, creed, religion, color, national origin, age, honorably-discharged veteran or military status, sex, sexual orientation – including gender expression or identity, marital status, or the presence of any sensory, mental, or physical disability, the use of a trained dog guide or service animal by a person with a disability. Equal access to activities, facilities and program is provided to the Boy Scouts of America and other designated youth groups. District procedure complies with all applicable state and federal laws.

The Title IX Officer, Section 504 Coordinator, and Gender Inclusivity Officer with the responsibility for monitoring, auditing and ensuring compliance with this policy are:

Compliance/ADA/Title IX Coordinator:
Will Sarett,
Executive Director of Human Resources 
2689 Hoover Avenue SE, Port Orchard, WA 98366
360-874-7071
sarett@skschools.org

Section 504 Coordinator:
Kimberly House,
Director of Special Services
2689 Hoover Avenue SE, Port Orchard, WA 98366
360-443-3648
house@skschools.org

Gender Inclusivity Compliance Officer:
Dr. Tom Edwards,
Assistant Superintendent for Student Achievement
2689 Hoover Ave SE, Port Orchard, WA 98366
360-874-7003
edwards@skschools.org

 


El Distrito Escolar South Kitsap brinda igualdad de oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, veterano honorable o militar, sexo, orientación sexual, incluida la expresión o identidad de género, estado civil o la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, el uso de una guía de perro o animal de servicio entrenado por una persona con una discapacidad. Se brinda acceso equitativo a las actividades, instalaciones y programas a Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados.

El Oficial del Título IX, el Coordinador de la Sección 504 y el Oficial de Inclusión de Género con la responsabilidad de monitorear, auditar y garantizar el cumplimiento de esta política son:

Coordinador de cumplimiento / ADA / Título IX:
Will Sarett,
Executive Director of Human Resources 
2689 Hoover Avenue SE, Port Orchard, WA 98366
360-874-7071
sarett@skschools.org

Section 504 Coordinator:
Kimberly House,
Director of Special Services
2689 Hoover Avenue SE, Port Orchard, WA 98366
360-443-3648
house@skschools.org

Gender Inclusivity Compliance Officer
Dr. Tom Edwards,
Assistant Superintendent for Student Achievement
2689 Hoover Ave SE, Port Orchard, WA 98366
360-874-7003
edwards@skschools.org


Ang Distrito ng Paaralan ng South Kitsap ay nagbibigay ng pantay na pang-edukasyon at pagkakataon sa trabaho nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, paniniwala, relihiyon, kulay, bansang pinanggalingan, edad, karangalan na pinalaya ng beterano o katayuan sa militar, kasarian, oryentasyong sekswal - kabilang ang pagpapahayag ng kasarian o pagkakakilanlan, katayuan sa kasal, o ang pagkakaroon ng anumang pandama, mental, o pisikal na kapansanan, ang paggamit ng isang sinanay na gabay sa aso o hayop ng serbisyo ng isang taong may kapansanan. Ang pantay na pag-access sa mga aktibidad, pasilidad at programa ay ibinibigay sa Boy Scouts of America at iba pang mga itinalagang grupo ng kabataan. Ang pamamaraan ng distrito ay sumusunod sa lahat ng naaangkop na batas ng estado at pederal.

Ang Title IX Officer, Section 504 Coordinator, at Gender Inclusivity Officer na may responsibilidad sa pagsubaybay, pag-audit at pagtiyak ng pagsunod sa patakarang ito ay:

Will Sarett,
Executive Director of Human Resources 
2689 Hoover Avenue SE, Port Orchard, WA 98366
360-874-7071
sarett@skschools.org

Section 504 Coordinator:
Kimberly House,
Director of Special Services
2689 Hoover Avenue SE, Port Orchard, WA 98366
360-443-3648
house@skschools.org

Gender Inclusivity Compliance Officer
Dr. Tom Edwards,
Assistant Superintendent for Student Achievement
2689 Hoover Ave SE, Port Orchard, WA 98366
360-874-7003
edwards@skschools.org


South Kitsap xuéqū tígōng píngděng de jiàoyù hé jiùyè jīhuì, bù fēn zhǒngzú, xìnyǎng, zōngjiào, fūsè, guójí, niánlíng, róngyù tuìwǔ de tuìwǔ jūnrén huò jūnrén shēnfèn, xìngbié, xìng qǔxiàng - bāo guā xìngbié biǎodá huò shēnfèn, hūnyīn zhuàngkuàng, huò rènhé gǎnguān, jīngshén huò shēntǐ cánjí de cúnzài, cánjí rén shǐyòng xùnliàn yǒu sù de gǒu dǎoyóu huò fúwù xìng dòngwù. Wèi měiguó tóngzǐ jūn hé qítā zhǐdìng de qīngnián tuántǐ tígōng píngděng de huódòng, shèshī hé fāng'àn. Dìqū chéngxù fúhé suǒyǒu shìyòng de zhōu hé liánbāng fǎlǜ.

Fùzé jiāndū, shěnjì hé quèbǎo zūnshǒu běn zhèngcè de Title IX guānyuán, dì 504 jié xiétiáo yuán hé xìngbié bāoróng guānyuán shì:

Will Sarett,
Executive Director of Human Resources 
2689 Hoover Avenue SE, Port Orchard, WA 98366
360-874-7071
sarett@skschools.org

Section 504 Coordinator:
Kimberly House,
Director of Special Services
2689 Hoover Avenue SE, Port Orchard, WA 98366
360-443-3648
house@skschools.org

Gender Inclusivity Compliance Officer
Dr. Tom Edwards,
Assistant Superintendent for Student Achievement
2689 Hoover Ave SE, Port Orchard, WA 98366
360-874-7003
edwards@skschools.org